Add:Buliding of Science

&Technalagy,no1369,Chengnan

Road,Jiaxing,Zhejiang,China
TEl:(86)-573-82612650
FAX:(86)-573-82612659
Mobile:18905733007
Email:info@ulifemedical.com

Tel:(86)-573-82612650 Fax:(86)-573-82612659

Jiaxing U-life Medical Device Technology Co,.Ltd

Building of Science & Technology,No.1369 Chengnan Road,Jiaxing,Zhejiang,China Copyright@Jiaxing U-life Medical Device
ICP:09089134-1